CBIS 4759998
CBIS 4759998
Högkälstoppens naturreservat ligger högt uppe på toppen av ett berg. Reservatet bildades 2006 och är drygt 20 hektar stort.
Från toppen har man en mildsvid utsikt. Höjdnivåerna i området sträcker sig mellan 215-310 meter över havet. Reservatet domineras av en grandominerad urskogsartad skog. Många granar är beväxta med hänglavar. Garnlav dominerar men även sällsynta arter som långskägg och violettgrå tagellav finns. Bland granarna finns äldre tallöverståndare och även lövträd som asp och björk. Den östra bergsbranten består av blockiga hällmarker med äldre knotiga tallar. En mindre myr finns i den sydvästra delen.

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Måndag - fredag

10:00-16:00