Lidberget

Lidberget

Reservatet är beläget uppe på Lidberget på 280-340 meters höjd över havet.

}More informationMer information

Vägbeskrivning : Lidberget ligger ca 6 km norr om Ullånger. Från Ullånger kan man åka vägen mot Almsjönäs men ta av till höger efter nästan 4 km. Fortsätt denna lilla väg norrut på östra sidan Möckelsjön. När vägen gör en kraftig vänstersväng på sjöns norra sida (och en väg går in till höger) så har man reservatet ca 500 meter ovanför på berget rakt norrut. Fortsätter man ytterligare ca 2 km så är det ca 450 m till reservatet rakt österut.

Beskrivning

Områdets centrala delar domineras av drygt hundraårig granskog med ett stort inslag av gamla senvuxna granar. Lidberget är skyddat på grund av den rika förekomsten av det sällsynta laven långskägg. Lidberget är ett tydligt "kalottberg" där den högsta kustlinjen, det vill säga den högsta nivå som havets strandlinje nådde under den senaste istiden, ligger nära toppen, men där själva toppen har undgått att svallas av havets vågor. Så gott som hela reservatet är beläget på kalotten ovan högsta kustlinjen. Ligger granne med Godgrubbergets naturreservat.